Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Uprzejmie informuję, że Gmina Zabłudów planuje przystąpić do konkursu grantowego  pn. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich                 w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są:

  • dzieci z rodzin popegeerowskich zamieszkujący na terenie gminy Zabłudów, których członek rodziny (w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (PPGR).

Wymagania jakie należy spełnić ubiegając się o dofinansowanie.

Wnioskodawcą będzie Gmina Zabłudów, zaś rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie wyrażające chęć skorzystania z dofinansowana  zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

  • oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Zabłudów,
  • zgody na przetwarzanie danych,
  • informacji o sprzęcie i usługach.

W celu poprawnej weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniu, do oświadczenia należy dołączyć dokument umożliwiający potwierdzenie zatrudnienia  w danym PPGR członka rodziny.

Termin i miejsce złożenia oświadczenia:

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 roku  do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, w sekretariacie urzędu, czynnym  w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16 – 060 Zabłudów (datą złożenia jest data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o Programie udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Zabłudowie   pok. nr 113, nr telefonu 85 7188 100 w 45.

Inne informacje:

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany Beneficjentom ostatecznym jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

Szczegółowe informacje oraz pliki  do pobrania dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Dokumenty:

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie osoby składającej oświadczenia we własnym imieniu

Informacja o wyborze sprzętu